Algemene voorwaarden    : Timmer- en onderhoudsbedrijf F. Gietema 

 

Gedeponeerd bij de KvK onder nummer      : 73075779

 

 

Artikel 1 - Algemeen

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en elke overeenkomst tussen Timmer- en onderhoudsbedrijf F. Gietema (hierna te noemen: “Aannemer”) en de wederpartij (hierna te noemen: “Opdrachtgever”), waarop Aannemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.     Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Aannemer, voor de uitvoering waarvan door Aannemer derden worden betrokken.

3.     De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij Aannemer uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard deze of onderdelen daarvan de aanvaarden.

4.     Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

5.     Indien Aannemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Aannemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

6.     Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden geldt de Nederlandse tekst.

7.     Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deel-, vervolgopdrachten, na- of deelbestellingen.

8.     Indien Aannemer deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan Opdrachtgever ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Aannemer hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

Artikel 2 - Offerte

1.     Een aanbod of offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.

2.     Ieder aanbod en elke offerte van Aannemer is van kracht gedurende 30 dagen, tenzij anders is vermeld. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Aannemer het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.     Een overeenkomst komt tot stand indien en voor zover de Opdrachtgever de door Aannemer verstrekte offerte heeft aanvaard.

4.     De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten, kosten voor het aanvragen van vergunningen, kosten voor het doen van een graafmelding (KLIC-melding) bij het kadaster op grond van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) en declaraties van ingeschakelde derden.

5.     De vermelde werkzaamheden genoemd in het aanbod/offerte worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekeningen en bepalingen, die zijn verstrekt door Opdrachtgever.

6.     Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Aannemer het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.

7.     Indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan Aannemer niet aan zijn offerte worden gehouden.

8.     Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Aannemer daaraan niet gebonden.

9.     Het aanbod, de offerte, de prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen, nieuwe of vervolgopdrachten.

10.Aannemer heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding of offerte bij Opdrachtgever in rekening te brengen, mits hij Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

11.Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Aannemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van aannemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 7 dagen na een daartoe door de aannemer gedaan verzoek op kosten van de Opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.

 

Artikel 3 - Overeenkomsten

1.     De overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever het aanbod van Aannemer heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van Opdrachtgever echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Aannemer schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2.     Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers, zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft de aannemer tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

3.     Aannemer aanvaardt de overeenkomst onder het voorbehoud dat de met betrekking tot de opdracht vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen tijdig (dat wil zeggen voordat door de Aannemer aan de opdracht dient te worden begonnen) zijn verleend aan Opdrachtgever.

4.     De overeenkomst kan aangegaan worden voor werkzaamheden in aangenomen werk of op regiebasis (uren x tarief).

5.     Aannemer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.     Aannemer heeft het recht de overeenkomst in fases uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Bij aangenomen werk vindt betaling in termijnen plaats en wordt er eventueel een termijnschema opgesteld.

7.     Opdrachten van Opdrachtgever die leiden tot meerwerk vinden in onderling overleg plaats. Dit kan schriftelijk of mondeling.

 

Artikel 4 - Verplichtingen van partijen 

1.     Aannemer is verplicht het opgedragen werk goed en deugdelijk naar de bepalingen van de (gewijzigde) overeenkomst uit te voeren.

2.     Aannemer verplicht zich de opdrachtgever te wijzen op aantoonbare onvolkomenheden in door of namens de Opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de Opdrachtgever gegeven orders of aanwijzingen, alsmede op aantoonbare gebreken in door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen of hulpmiddelen, voor zover Aannemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

3.     De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is.

4.     De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden.

5.     Opdrachtgever verplicht zich er voor zorg te dragen dat Aannemer tijdig, voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden, de beschikking heeft over:

a.     Alle met de opdracht vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen;

b.     De ontruimde locatie, waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden (deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen);

c.     Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en werktuigen (waarbij op de werklocatie tevens een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, materialen e.d. van Aannemer opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden)

d.     Voldoende aansluitmogelijkheden voor onder andere elektrische werktuigen, aftappunten voor gas en water;

e.     Alle gegevens aangaande het bevinden van kabels, leidingen en buizen in, op, aan of onder de bouwlocatie;

f.      Vrije toegang tot een toilet en een schaftgelegenheid;

g.     Voldoende voorzieningen voor het inzamelen van afval, zoals bouw- en chemisch afval;

6.     Opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water gas, elektra en opslagruimte voor materialen en werktuigen ter beschikking te stellen.

7.     Opdrachtgever zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Aannemer voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.

8.     Aannemer zal de door Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

9.     Opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen, machines, (bouw)materialen e.d. die Aannemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.

10.Opdrachtgever staat Aannemer toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op de werklocatie of aan het werk aan te brengen.

11.Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Aannemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 5 - Uitvoering overeenkomst 

1.     Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:

a.     Aannemer niet tijdig alle noodzakelijke informatie van Opdrachtgever heeft ontvangen;

b.     Aannemer niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van Opdrachtgever heeft ontvangen;

c.     er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van Opdrachtgever komen;

heeft Aannemer recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

2.     De overeengekomen termijnen zijn uitgedrukt in werkbare dagen. Onder werkbare dagen wordt verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- en feestdagen, vakantiedagen of andere niet individuele dagen. Werkdagen of halve werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer niet onder de verantwoordelijkheid van de Aannemer komende omstandigheden gedurende een periode van de werkdag niet gewerkt kan worden.

3.     Indien oplevering zou moeten geschieden op een dag die niet als werkdag betreft zoals in het vorige lid beschreven, dan geldt de eerstvolgende werkdag als dag van oplevering.

4.     Bij overschrijving van de afgesproken termijnen, dient Opdrachtgever Aannemer schriftelijk in gebreke te stellen. Aannemer dient daarbij binnen een redelijke termijn van in ieder geval 30 dagen de mogelijkheid aangeboden te worden door de Opdrachtgever om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.     Aannemer spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd, heeft Aannemer het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

6.     Indien Opdrachtgever wijzigingen in het overeengekomen werk wenst, zal Aannemer Opdrachtgever informeren over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen.

7.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Aannemer met Opdrachtgever in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Aannemer zal Opdrachtgever daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Aannemer in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.

 

Artikel 6 – Meer/minderwerk 

1.     Meer- en minderwerk kan schriftelijk of mondeling tussen Aannemer en Opdrachtgever overeengekomen worden. Aannemer is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk van de Opdrachtgever bevestigd heeft gekregen of zodra Aannemer – zonder tegenwerping van Opdrachtgever – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

2.     Bij meerwerk heeft Aannemer het recht, naast de kosten voor extra materialen, extra uren e.d., een vergoeding van 6% over het berekende meerwerk in rekening te brengen aan Opdrachtgever als vergoeding voor de algemene kosten (overheadkosten) die het meerwerk voor Aannemer met zich meebrengt.

3.     Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a.     indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden;

b.     indien de bedragen van stelpos­ten zich wijzigen;

c.     indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen.

4.     Zonder daarmee in verzuim te geraken, kan Aannemer een verzoek tot meer- of minderwerk weigeren, indien dit in kwalitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten of verrichte werkzaamheden of leveringen.

 

 

Artikel 7 - Oplevering 

1.     Aannemer nodigt Opdrachtgever uit tot het opnemen van het werk. De opneming vindt plaats door de Opdrachtgever in aanwezigheid van Aannemer en heeft tot doel te constateren of Aannemer aan zijn verplichtingen uit de aanneemovereenkomst heeft voldaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na uitnodiging van Aannemer.

2.     Na opneming dient Opdrachtgever binnen 8 dagen schriftelijk mee te delen of het werk al dan niet is goedgekeurd met vermelding van de eventuele aanwezige kleine gebreken of met vermelding van de gebreken die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Indien het werk wordt goedgekeurd, wordt als de dag van goedkeuring en oplevering aangemerkt de dag dat de desbetreffende mededeling aan Aannemer is verzonden.

3.     Wordt binnen 8 dagen na opneming door Opdrachtgever géén schriftelijk mededeling aan Aannemer verzonden, dan wordt het werk geacht op de 8ste dag na opneming te zijn goedgekeurd.

4.     Aannemer is verplicht de kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen na constatering bij opneming, doch uiterlijk binnen 30 dagen na opneming. Kleine gebreken mogen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn van Opdrachtgever, nu kleine gebreken een ingebruikneming niet in de weg staan.

5.     Geschiedt de opneming niet binnen 8 dagen na verzoek Aannemer, dan kan Aannemer zowel schriftelijk als mondeling een nieuw verzoek aanvragen bij Opdrachtgever tot opneming van het werk binnen 8 dagen. Voldoet Opdrachtgever wederom niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de 8ste dag na eerste verzoek tot opneming geacht te zijn goedgekeurd. Voldoet Opdrachtgever wel aan dit verzoeken, dan vinden lid 2 en 3 overeenkomstige toepassing.

6.     Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd, indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan, geldt als de dag van goedkeuring van het werk of van het betreffende gedeelte.

7.     Als de oplevering van het werk moet plaatsvinden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

8.     Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de Opdrachtgever.

9.     Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van en de oplevering van het door Aannemer verrichte en met Opdrachtgever overeengekomen werk.

 

Artikel 8 - Betaling 

1.     Aannemer heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van Opdrachtgever te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.

2.     Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien Opdrachtgever niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3.     Binnen een redelijker termijn na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, dient de aannemer de eindafrekening in.

4.     Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Aannemer gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits Aannemer Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.

5.     Indien Opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is Aannemer gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.

6.     Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van Aannemer.

7.     Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is Opdrachtgever aan Aannemer de wettelijke handelsrente (voor de niet-consument) of de wettelijke rente (bij een consument) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf datum verstrijken van de betalingstermijn tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.     Indien Opdrachtgever in verzuim blijft in de nakoming van zijn verplichtingen tot het betalen van de factuur, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de factuur voor rekening van Opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever (niet-consument) is over de verschuldigde incassokosten ad 15 % eveneens rente verschuldigd. De Opdrachtgever (zijnde consument) wordt voor de verschuldigde incassokosten verwezen naar de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

9.     Bij uitblijven van volledige betaling door Opdrachtgever, heeft Aannemer het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat Opdrachtgever alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Aannemer eveneens indien hij al voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen.

10.Door Opdrachtgever gedane betalingen worden door Aannemer eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Opdrachtgever bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

11.Opdrachtgever mag de vorderingen van Aannemer niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Aannemer heeft. Dit geldt eveneens indien Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 9 - Opschorting, ontbinding en opzegging 

1.     Aannemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien:

a.     Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst ook na ter zake te zijn aangemaand (schriftelijk of mondeling) niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b.     Na het sluiten van de overeenkomst Aannemer ter kennis is gekomen van omstandigheden die goede grond geven de verwachting dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

c.     Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

d.     Indien door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Aannemer kan worden verlangd dat Aannemer de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities kan nakomen;

e.     Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Aannemer kan worden verlangd.

2.     Indien ontbinding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Aannemer recht op vergoeding van schade, daaronder begrepen de kosten die daardoor direct of indirect ontstaan.

3.     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Aannemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4.     Indien Aannemer op grond van dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Aannemer niet verplicht tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan voor Opdrachtgever.

5.     In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling, faillissement of beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, is Aannemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting vanuit Aannemer. De vorderingen van Aannemer op Opdrachtgever worden in dit geval onmiddellijk opeisbaar.

6.     Indien Opdrachtgever een geplaatste order annuleert of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.     Indien gedurende de opschorting schade aan het werk ont­staat, komt deze niet voor de rekening van Aannemer, tenzij Aannemer deze schade redelijkerwijs had kunnen voorzien en Opdrachtgever op het mogelijk optreden van deze schade had behoren te wijzen.

8.     Aannemer kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten voor de periode dat er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende zaken, voorzien of niet voorzien, waarop Aannemer geen invloed kan uitoefenen, of waardoor Aannemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

 

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud 

1.     Aannemer behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtin­gen jegens Aannemer heeft voldaan.

2.     De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3.     Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Opdrachtgever de zaken niet op enige wijze verkopen, verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.

4.     Opdrachtgever moet Aannemer direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, danwel indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden.

5.     Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Aannemer veilig te stellen. Opdrachtgever moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Aannemer bewaren.

6.     Opdrachtgever moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Aannemer op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

7.     Indien Opdrachtgever handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Aannemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Aannemer en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van Opdrachtgever te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, gelijk Opdrachtgever hierbij bij voorbaat onvoorwaardelijk en niet herroepelijk toestemming aan Aannemer en door Aannemer aan te wijzen derden verleent om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Aannemer zich bevinden en die zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Aannemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

8.     Aannemer is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Aannemer in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken, zaken, documenten e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.

 

Artikel 11 - Garanties 

1.     Aannemer zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.

2.     Aannemer staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde zaken en de verrichte werkzaamheden.

3.     Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde bouwmaterialen baseert Aannemer zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze bouwmaterialen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde bouwmaterialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Aannemer zal Opdrachtgever hierover informeren.

4.     Indien het doel/de bestemming waarvoor Opdrachtgever de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze zaken, garandeert Aannemer slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien hij dit schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

5.     Alle vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Opdrachtgever en/of derden danwel bij bijzondere omstandigheden waar Aannemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden.

6.     Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang Opdrachtgever de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.

7.     Het vorige lid geldt niet voor de consument.

8.     Bij een terecht beroep op de garantie zal Aannemer kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding, dit naar eigen keuze.

9.     In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Aannemer. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

10.Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

11.Indien komt vast te staan dat de klacht en het beroep op de garantie onterecht c.q. ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen onderzoekskosten, aan de zijde van Aannemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

 Artikel 12 - Aansprakelijkheid 

1.     Buiten de expliciet overeengekomen garanties of door Aannemer gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Aannemer geen enkele aansprakelijkheid.

2.     Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Aannemer alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Aannemer voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.     Opdrachtgever moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4.     Indien Aannemer aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Aannemer altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder een door Aannemer gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Aannemer beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.

5.     Opdrachtgever moet Aannemer uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken.

6.     In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

7.     Indien Aannemer zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens Opdrachtgever verstrekte documenten, is Aannemer niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten. Aannemer is dan ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Aannemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.     Als Opdrachtgever bouwmaterialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar stelt, is Aannemer verantwoordelijk voor een correcte verwerking respectievelijk montage, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf. Aannemer kan dan ook nimmer aansprakelijk worden gesteld voor werkzaamheden van voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde onderaannemers en Aannemer is evenmin aansprakelijk voor voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde leveranciers en producten.

9.     Aannemer is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door of namens Opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

10.Opdrachtgever vrijwaart Aannemer van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, indien Aannemer de voor de uitvoering van de overeenkomst op grond van de WION verplichte graafmelding (KLIC-melding) tijdig bij het kadaster heeft gedaan, de graafwerkzaamheden zorgvuldig heeft verricht en er desondanks schade aan ondergrondse netten ontstaat.

11.Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de werklocatie, het werk en/of bouwmaterialen die uit het werk voortkomen verontreinigd is respectievelijk zijn, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen en vrijwaart hij Aannemer voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortkomen.

12.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Aannemer of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Aannemer Opdrachtgever vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens Opdrachtgever.

13.Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

 

Artikel 13 - Retentierecht 

1.     Aannemer heeft het recht een retentierecht uit te oefenen en in dit kader de (verdere) oplevering van het werk op te schorten en/of Opdrachtgever de toegang tot het werk te ontzeggen indien en gedurende de periode dat:

a.     Opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan het werk niet of niet volledig heeft voldaan;

b.     Opdrachtgever de kosten van eerdere door Aannemer verrichte werkzaamheden aan het werk niet of niet volledig heeft betaald;

c.     Opdrachtgever andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Aannemer niet of niet volledig heeft betaald.

2.     Aannemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

 

Artikel 14 - Geschillen 

1.     Op de tussen Aannemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Aannemer is gevestigd, zij het dat Aannemer altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtgever is gevestigd.

3.     De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Aannemer. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Aannemer schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.