Algemene voorwaarden Timmer- en Onderhoudsbedrijf F. Gietema

 

Versie januari 2022, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74274988.

 

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

1.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door Timmerbedrijf F. Gietema, gevestigd te Allingawier, aan het adres (8758LG) Vierhuizen 2, KvK nr. 74274988 hierna te noemen opdrachtnemer.

1.2 Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

1.3 Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en

opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.

1.4 Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de

algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

1.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.6 Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.

 

Artikel 2. Offerte

2.1 Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van veertien dagen.

 

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

3.1 Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

3.2 Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.

3.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht.

 

Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer

4.1 Opdrachtnemer verplicht zich naar behoren in te spannen om  het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.

 

Artikel 5. Verplichtingen opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:

- de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.);

- het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;

- voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen en beschikking over elektriciteit en water.

5.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen.

5.3 Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.

 

Artikel 6. Extra onvoorziene kosten

6.1 Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, door te berekenen aan de opdrachtgever.

6.2 Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan twee maanden na aangaan van de overeenkomst en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.

6.3 Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene kosten.

 

Artikel 7. Prijzen

7.1 De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

7.2 Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 

Artikel 8. Meer- en minderwerk

8.1 Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.

8.2 Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

8.3 De toepasselijkheid van het in artikel 7: 755 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 9. Opschorting en intrekken

9.1 Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade. Deze schade bedraagt minimaal de afgesproken prijs volgens de offerte dan wel de door Opdrachtnemer bij het voltooien van het werk gemaakte uren en materiaalkosten.

9.2 Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.

9.3 Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van minimaal 1/3 van de overeengekomen prijs.

9.4 Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.

 

Artikel 10. Klaagtermijn en garantie

10.1 Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst.

10.2 Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen acht dagen na oplevering.

10.3 Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen acht dagen na oplevering schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtnemer.

10.4 Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld.

10.5 Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.

10.6 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken.

10.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.

10.8 Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst, zal de andere partij hem schriftelijk in gebreke stellen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om als nog de overeenkomst deugdelijk na te leven.

11.2 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere partij(en) aansprakelijk voor vergoeding van schade die tengevolge daarvan is opgekomen aan de zijde van deze andere partij(en).

11.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is voor opdrachten met een looptijd tot 2 maanden beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het door de Opdrachtgever verschuldigde factuurbedrag. Voor opdrachten met langere looptijd dan 2 maanden is de vergoeding maximaal het declaratiebedrag over de laatste 2 maanden.

11.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en gederfde winst, is uitgesloten.

11.5 Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn  beroeps- aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.

11.6 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met het aangaan en/of uitvoeren van de  overeenkomst.

 

Artikel 12. Betaling

12.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending van de nota. Reclames ten aanzien van de factuur dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld.

12.2 Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim en zal hij de dan geldende wettelijke rente verschuldigd zijn over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag van betaling.

12.3 Indien Opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is hij naast het alsdan

verschuldigde bedrag, tevens gehouden tot vergoeding aan Opdrachtnemer van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten,  advocaatkosten daaronder begrepen. De hoogte van deze kosten worden als volgt bepaald: Over de eerste € 2.500 is 15% incassokosten verschuldigd. Over de volgende € 2.500 is 10% incassokosten verschuldigd. Over de volgende € 5.000 is 5% incassokosten verschuldigd; Over de volgende € 190.000 is 1% incassokosten verschuldigd; Over bedragen boven de € 200.000 is tenslotte 0,5% incassokosten verschuldigd met een maximum van € 6.775 aan incassokosten. Let op: het wettelijk minimum bedrag bedraagt € 40.

12.4 De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één der partijen de overeenkomst heeft ontbonden.

 

Artikel 13. Ontbinding

13.1 Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld en de mogelijkheid heeft gekregen binnen redelijke termijn tot nakoming over te gaan, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

13.2 Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:

- in staat van faillissement geraakt

- surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt

- zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd

- wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd

- bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf of de persoon van de opdrachtgever.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.

 

Artikel 15 Toepasselijke recht en forumkeuze

15.1 Op overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van

toepassing.

15.2 Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de

bevoegde rechter, tenzij partijen schriftelijk overeenkomen hun geschil anders te (doen) beslechten.